ศิลาจารึกหลักที่1

ศิลาจารึกหลักที่1
ศิลาจารึกหลักที่1 


ผู้แต่ง
สันนิษฐานว่าผู้แต่งอาจมีมากกว่า 1 คน เพราะเนื้อเรื่องในหลักศิลาจารึกแบ่งได้เป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ใช้คำแทนชื่อว่า กู เข้าใจว่าพ่อขุนรามคำแหงคงจะทรงแต่งเอง
ตอนที่ 2 และ 3 เข้าใจว่าจะต้องเป็นผู้อื่นแต่งเพิ่มเติมภายหลัง

ผู้ค้นพบ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พบเมื่อดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้ามงกุฏขณะผนวชอยู่ที่วัดราชาธิวาสได้เสด็จประพาสเมืองเหนือ

ระยะแต่ง
สันนิษฐานว่าพ่อขุนรามคำแหงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศัหราช 1835

ลักษณะ
เป็นร้อยแก้วที่มีลักษณะเป็นภาษาไทยแท้ เป็นประโยคสั้นๆ กะทัดรัด บางตอนมีเสียงสัมผัสคล้องจองกันบ้างระหว่างวรรค

วัตถุประสงค์
1.เป็นหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองและบันทึกชีวิตความเป็นอยู่
2.สดุดีพระเกียรติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สาระสำคัญ
มีใจความ 124 บรรทัด ประมาณ 1500 คำ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นชีวประวัติของพ่อขุนรามคำแหง กล่าวถึงวงศ์ตระกูล พระราชกรณียกิจที่ปฏิบัติต่อพระราชบิดาและมารดา ตลอดจนพระเชษฐาจนกระทั้งขึ้นครองราชย์
ตอนที่ 2 เป็นการพรรณนาถึงสภาพความเป็นอยู่ในสุโขทัย ขนบธรรมเนียมประเพณี กฏหมาย ศาสนา ศิลปกรรมด้านต่างๆ รวมทั้งการประดิษฐ์อักษรไทย (พ.ศ. 1826)
ตอนที่ 3 เป็นคำสดุดีพระเกียรติของพ่อขุนรามคำแหงและอาณาเขตของกรุงสุโขทัย

คุณค่า
1. ศิลาจารึกหลักนี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดของเรื่องภาษาและอักษรไทย
2. มีระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก สิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น การค้าขาย
3. เป็นข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาและโบราณคดี สภาพสังคมและชีวิตความเป็นอยู่
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการนับถือพระพุทธศาสนา

0 ความคิดเห็น: