ดาหลังและอิเหนา

ดาหลังและอิเหนาผู้แต่ง
เจ้าฟ้ากุณฑล ทรงนิพนธ์เรื่องดาหลัง
เจ้าฟ้ามงกุฎ ทรงพระนิพนธ์เรื่องอิเหนา

ลักษณะคำประพันธ์ 
กลอนบทละคร
วัตถุประสงค์ 
แสดงละครถวายพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

สาระสำคัญ 
ข้าหลวงชาวมลายูเล่าให้ฟัง เจ้าฟ้าทั้ง ๒ แข่งกันแต่งอิเหนา เนื้อเรื่องโคลงเรื่องคล้ายกัน
คุณค่า
เป็นต้นแบบในการเกิดอิเหนาในรัชกาลที่ ๒
มีอิทธิพลต่อวรรณคดีในยุคปัจจุบัน

0 ความคิดเห็น: