จินดามณี

จินดามณี
ผู้แต่ง
พระโหราธิบดี

ลักษณะ
เป็นร้อยแก้ว มีตัวอย่างคำประพันธ์ประเภทต่างๆ

วัตถุประสงค์ 
สมเด็จพระนารายณ์โปรดให้นักปราชญ์แต่งหนังสือเรียนภาษาไทยเพื่อไม่ให้เด็กไทยหันไปเรียนต่างประเทศและนับถือศาสนาคริสต์
สารสำคัญ 
กล่าวถึงอักษรศัพท์ เป็นคำศัพท์ที่มีเสียงคล้ายๆกัน วิธีใช้อักษรต่างๆ การผันอักษร กำเนิดตัวอักษร วิธีแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆ
คุณค่า
เป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก เป็นหนังสือค้นคว้าอ้างอิงเกี่ยวกับภาษาไทยที่สมบูรณ์ที่สุด

0 ความคิดเห็น: