อนิรุทธ์คำฉันท์

อนิรุทธ์คำฉันท์ผู้แต่ง

ศรีปราชญ์ เป็นบุตรของพระโหราธิบดี เป็นกวีเอกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ลักษณะ 

เป็นฉันท์และกาพย์ มีร่ายปนอยู่บ้าง


วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อแข่งกับเรื่องสมุทรโฆทคำฉันท์
2. เพื่อแสดงความสามารถในการแต่งฉันท์เป็นเรื่องยาวได้สาระสำคัญ
เรื่องอนิรุทธ์คำฉันท์ ได้เค้าโครงเรื่องมาจากคัมภีร์วิษณุปุราณะและมหาภารตะ มีเนื้อเรื่องคล้ายกับสมุทรโฆทคำฉันท์ คือ มีการอุ้มสมระหว่างพระอนิรุทธ์กับนางอุษา พรากจากกัน และได้พบกันและครองกันสืบมา


คุณค่า
1. เป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับเรื่องอุณรุทในสมัยร.1
2. กวีมีลักษณะแหวกธรรมเนียม คือ ไม่มีบทไหว้ครู

0 ความคิดเห็น: