วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง

ลักษณะวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง

          1. เป็นยุคทองของวรรณคดี  มีวรรณคดีและกวีเกิดขึ้นมากมาย
          2. ลักษณะคำประพันธ์นิยมใช้โคลงมากที่สุด  ฉันท์และกาพย์มีบ้าง  ส่วนกลอนไม่ปรากฏ
          3. มีแบบเรียนภาษาไทยเกิดขึ้น “จินดามณี”

วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง

          14. ลิลิตพระลอ
          15. โคลงนิราศหริภุญชัย
          16คำฉันท์กล่อมช้าง
          17. เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา
          18. พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ

วรรณคดีหลายเล่มสันนิษฐานว่าไม่ปรากฏผู้แต่ง

0 ความคิดเห็น: